ÕPPELEPING

1. LEPINGU POOLED ja OBJEKT

1.1. MTÜ Tartu Tantsukool (edaspidi Tantsukeskus)
Registrikood: 80299318
Aadress: Laulupeo pst 19, 51006, Tartu
Arveldusarve: EE842200221048670132 (Swedbank), 10220210249227 (SEB)
Koduleht: www.tartutants.ee
1.2. Õpilase andmed
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Aadress
Telefon
E-post
1.3. Õpilase esindaja andmed (Esindaja)
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Telefon
E-post
1.4. Õpilase ja Esindaja andmed on esitatud Õpilase esindaja poolt elektrooniliselt kodulehelt.
1.5. Õppelepingu objektiks on MTÜ Tartu Tantsukooli poolt Õpilasele osutatav õppetegevus.

2. ÕPPETÖÖ

2.1. Treeningud viiakse läbi  Tähtvere Tantsukeskuses, aadressil Laulupeo pst. 19 Tartus.
2.2. Õppetegevuse periood algab 4. septembril 2017 ning kestab kuni 31. maini 2018. aastal.
2.3. Õppetöö toimub üldhariduslike koolide õppetegevusest vabal ajal või väljaspool tööaega.

3. ÕPPEMAKS

3.1. Tantsukeskuses on õppetegevus tasuline. Õppemaksu tuleb maksata vastavalt hinnakirjale.
3.2. Õppemaks tasutakse Õpilase või Esindaja poolt iga kuu 7ndaks kuupäevaks Tantsukeskuse arveldusarvele. Selgitusse märkida Õpilase nimi, tantsutreeningu nimi ja periood, mille eest tasutakse.
3.3. Haiguse tõttu õppetegevusest puudumise korral vabastatakse Õpilane kalendrikuu poolest õppemaksu kohustusest juhul, kui Õpilase puudumine ületab 20 järjestikust päeva kalendrikuus ja Õpilane esitab puudutud perioodi kohta arstitõendi. Teine pool õppemaksust, kuulub tasumisele kogu õppeperioodi vältel.
3.4. Õppemaks ei sisalda laagrite või esinemistega seotud kulusid.
3.5. Õppemaksu ei tagastata, kui Õppeleping lõpetatakse Õpilase esindaja algatusel või Õpilase süül seoses Õppelepingu rikkumisega.

4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Õpilase õigused ning kohustused:
4.1.1. Õpilasel on õigus osa võtta õppetegevusest.
4.1.2. Õpilane peab täitma seadusi, Tantsukeskuse kodukorda ja õppelepingut.
4.2. Õpilase esindaja õigused ja kohustused:
4.2.1. Õpilase esindaja on kohustatud tasuma Õppelepingus ettenähtud korras õppemaksu ja aastamaksu.
4.2.2. Õpilase esindaja on kohustatud kinnitama 15. oktoobriks 2017 osalemise Tartu linna toetuste infosüsteemis aadressil http://www.tartu.ee/kotoetused/kinnitus
4.2.3. Õpilase esindaja on kohustatud koheselt teatama kirjalikult kõigist punktis 1.2 ja 1.3 nimetatud andmete muudatustest.
4.2.4. Õpilase esindajal on õigus saada infot õpilase treening- ja esinemistegevuste kohta.
4.3. Tantsukeskuse õigused ja kohustused:
4.3.1. Tantsukeskus kohustub viima läbi õppetegevust.

5. MUUD TINGIMUSED

5.1. Tantsukeskuse töö käigus omandatud materjali (koreograafiad jms) ei ole lubatud esitada väljaspool tantsukeskust ilma autori loata
5.2. Tantsukeskuse töös osalemisega annab osaleja õiguse foto- ja videomaterjalide salvestamiseks ning selle kasutamiseks tantsukeskuse poolt
5.3. Pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Konsensuse mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

6. ÕPPELEPINGU KEHTIVUS

6.1. Õppeleping on koostatud elektrooniliselt Õpilase või Õpilase esindaja poolt.
6.2 Õppelepingut on mõlemal poolel õigus lõpetada teatades sellest kirjalikult (info@tartutants.ee) 14 päeva ette enne järgmise kalendrikuu algust.
6.3. Õppelepingu lõppemine ei vabasta pooli Õppelepingu kehtimise ajal Õppelepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest.

Õppelepingu täitmine

Alla 19 aastase õpilase korral täidab andmed lapsevanem või esindaja.