ÕPPELEPING

1. LEPINGU POOLED ja OBJEKT

1.1. MTÜ Tartu Tantsukool (edaspidi Tantsukeskus)
Registrikood: 80299318
Aadress: Laulupeo pst 19, 51006, Tartu
Arveldusarve: EE842200221048670132 (Swedbank), 10220210249227 (SEB)
E-post: info@tartutants.ee
Koduleht: www.tartutants.ee
ja
1.2. Õpilane 
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Aadress
Telefon
E-post
1.3. Õpilane sisestab ja kinnitab enda andmed (punktis 1.2) elektrooniliselt kodulehe kaudu.
1.4. Õpilane kinnitab, et on lepingu koostamise hetkel vähemalt 19-aastane.
1.5. Õppelepingu objektiks on MTÜ Tartu Tantsukooli poolt Õpilasele osutatav õppetegevus.

2. ÕPPETÖÖ

2.1. Treeningud viiakse läbi Tähtvere Tantsukeskuses, aadressil Laulupeo pst. 19.
2.2. Õppetegevuse periood algab 4. septembril 2017 ning kestab 31. maini 2018.
2.3. Õppetöö toimub üldhariduslike koolide õppetegevusest vabal ajal või väljaspool tööaega.

3. ÕPPEMAKS

3.1. Tantsukeskuses on õppetegevus tasuline. Õppemaksu tuleb maksata vastavalt hinnakirjale.
3.2. Õppemaks tasutakse Õpilase poolt iga kuu 7ndaks kuupäevaks Tantsukeskuse arveldusarvele. Selgitusse märkida Õpilase nimi, tantsutreeningu nimi ja periood, mille eest tasutakse.
3.3. Haiguse tõttu õppetegevusest puudumise korral vabastatakse Õpilane kalendrikuu poolest õppemaksu kohustusest juhul, kui Õpilase puudumine ületab 20 järjestikust päeva kalendrikuus ja Õpilane esitab puudutud perioodi kohta arstitõendi. Teine pool õppemaksust kuulub tasumisele kogu õppeperioodi vältel.
3.4. Õppemaks ei sisalda laagrite või esinemistega seotud kulusid.
3.5. Õppemaksu ei tagastata, kui Õppeleping lõpetatakse Õpilase algatusel või Õpilase süül seoses Õppelepingu rikkumisega.

4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Õpilase õigused ning kohustused:
4.1.1. Õpilasel on õigus osa võtta õppetegevusest.
4.1.2. Õpilase on õigus saada infot treening- ja esinemistegevuste kohta.
4.1.3. Õpilane peab täitma seadusi, Tantsukeskuse kodukorda ja õppelepingut.
4.1.4. Õpilane on kohustatud tasuma Õppelepingus ettenähtud korras õppemaksu ja aastamaksu.
4.1.5. Alla 26-aastane Tartu linna sisse kirjutatud õpilane peab kinnitama 15. oktoobriks 2017 õppetegevuses osalemist Tartu linna toetuste infosüsteemis aadressil http://www.tartu.ee/kotoetused/kinnitus
4.1.6. Õpilane on kohustatud koheselt teatama kirjalikult kõigist punktis 1.2 nimetatud andmete muudatustest.
4.2. Tantsukeskuse kohustused:
4.2.1. Tantsukeskus kohustub viima läbi õppetegevust.

5. MUUD TINGIMUSED

5.1. Tantsukeskuse töö käigus omandatud materjali (koreograafiad jms.) ei ole lubatud esitada väljaspool tantsukeskust ilma autori loata
5.2. Tantsukeskuse töös osalemisega annab osaleja õiguse foto- ja videomaterjalide salvestamiseks ning selle kasutamiseks tantsukeskuse poolt
5.3. Pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Konsensuse mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

6. ÕPPELEPINGU KEHTIVUS

6.1. Õppeleping on koostatud elektrooniliselt Õpilase poolt.
6.2 Õppelepingut on mõlemal poolel õigus lõpetada teatades sellest kirjalikult 14 päeva ette enne järgmise kalendrikuu algust
6.3 Õppelepingu lõppemine ei vabasta pooli Õppelepingu kehtimise ajal Õppelepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest.

Õppelepingu täitmine

Lepingu võib täita vähemalt 19-aastane õpilane. Kui osaleja ei ole trennitasu maksja, palume täita alla 19-aastase leping. Kuni 26-aastased õpilased peavad kinnitama oma osalemist Tartu Linna toetuste infosüsteemis